Portal de la transparència

En virtut del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 2/2015, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i des del ple convenciment que la transparència en la gestió és un principi i obligació del model cooperatiu, la Federació posa a la disposició de qualsevol persona interessada el Portal de la Transparència.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

L’ENTITAT

La Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana és l’òrgan de representació del cooperativisme de consum elèctric en l’àmbit autonòmic valencià.

FUNCIONS

  • Defensa dels interessos generals de les cooperatives elèctriques en la Comunitat Valenciana i dels drets de les persones consumidores.
  • Representació dels seus socis davant qualsevol estament públic o entitat privada.
  • Participació en les institucions i organismes de l’administració autonòmica, relacionades amb el cooperativisme elèctric, amb vista al perfeccionament del règim legal i a la regulació d’institucions de l’ordenament soci econòmic.
  • Organització i finançament serveis d’assessorament, d’auditoria de comptes, d’assistència jurídica o tècnica.
  • Foment i difusió dels principis cooperatius i promoció de l’educació i formació cooperativa.
  • Promoció de l’educació i formació de les persones sòcies de les cooperatives federades en matèria de consum, especialment l’ús i l’aprofitament sostenible de l’energia.


NORMATIVA APLICABLE

Es regeix pels seus estatuts i pel Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

ESTRUCTURA

La Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana s’organitza al voltant d’una doble estructura política i tècnica.

  • El Consell Rector estableix les directrius generals de les activitats de la Federació amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General
  • Entorn dels òrgans de govern es disposa d’una estructura tècnica que treballa seguint les línies estratègiques i operatives marcades pel Consell Rector.
Elèctrica de Guadassuar Coop. V. – representada per Sr. José Vicente Sais Noguera.
Elèctrica de Meliana Coop. V. – representada per Sr. Ramón Ruiz Folch
Suministros Especiales Alginetenses Coop. V. – representada per Sra. M.ª Elena Roig Morell.
Elèctrica de Guadassuar Coop. V. – representada per Sr. José Vicente Sais Noguera.
Elèctrica de Callosa de Segura Coop. V. – representada per Sr. Antonio Mª Roca de Togores.
Elèctrica de Vinalesa Coop. V. – representada per Sr. José Boira Tronchoni.
Elèctrica de Castellar Coop. V. – representada per Sr. Rafael Crespo Gimeno.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

COMPTES ANUALS I INFORME D’AUDITORIA

L’informe d’auditoria i els comptes anuals de la Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana són realitzades per una empresa independent, triada per l’Assemblea General amb caràcter triennal.

RETRIBUCIÓ D’ALTS CÀRRECS

Els membres del Consell Rector actuen en representació de les cooperatives sòcies. La pertinença a aquest òrgan rector no està retribuïda.

SUBVENCIONS, AJUDES I CONVENIS

Tipus: Resolució de concessió d’ajuda.

Òrgan concedent: Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.
Referent: Expedient ESTRUC/2015/6/46, línia de subvenció T5266000
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Promoció, foment i difusió de l’economia social, en la seua modalitat de despeses generals i de funcionament
Import assignat: 12.000,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Resolució de concessió d’ajuda.

Òrgan concedent: Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.
Referent: Expedient ESTRUC/2016/7/46, línia de subvenció S526600
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Promoció, foment i difusió de l’economia social, en la seua modalitat de despeses generals i de funcionament
Import assignat: 12.000,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Resolució de concessió d’ajuda.

Òrgan concedent: Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.
Referent: Expedient ESTRUC/2017/2/46, línia de subvenció S5266000
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Promoció, foment i difusió de l’economia social, en la seua modalitat de despeses generals i de funcionament
Import assignat: 24.000,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Conveni

Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, comerç i Treball.
Referent: Expedient ESNOMI/2018/11/46.
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Finançament del funcionament de l’entitat representativa de les Cooperatives Elèctriques en la Comunitat Valenciana.
Import assignat: 25.000,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Conveni

Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, comerç i Treball.
Referent: Expedient ESNOMI/2019/11/46.
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Finançament del funcionament de l’entitat representativa de les Cooperatives Elèctriques en la Comunitat Valenciana.
Import assignat: 25.000,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Resolució de concessió d’ajuda.

Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, comerç i Treball.
Referent: Expedient ESAFOM/2019/4/46.
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Promoció, foment i difusió de l’Economia Social a la Comunitat Valenciana.
Import assignat: 3.500,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Conveni

Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, comerç i Treball.
Referent: Expedient ESNOMI/2020/11/46.
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Finançament del funcionament de l’entitat representativa de les Cooperatives Elèctriques en la Comunitat Valenciana.
Import assignat: 25.000,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Resolució de concessió d’ajuda.

Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, comerç i Treball.
Referent: Expedient ESAFOM/2020/6/46.
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
Objecte: Promoció, foment i difusió de l’Economia Social a la Comunitat Valenciana.
Import assignat: 3.500,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Conveni 

Data de la signatura: 19 i 20 d’octubre de 2021
Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, comerç i Treball.
Referent: Expediente ESNOMI/2021/11/46. 
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana 
Objecte: Finançament del funcionament de l’entitat representativa de les Cooperatives Elèctriques en la Comunitat Valenciana. 
Termini d’execució: De l’1 de gener al 4 de desembre de 2021
Import assignat: 25.000,00 euros, impostos inclosos

Tipus: Concessió directa, Art. 168 a) – Resolució

Publicació data: Llei 8/2021 de 30 de desembre 
Òrgan concedent: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
Referència :  Previsió nominativa específica, programa pressupostari 322.55 «Promoció d’emprenedors, Cooperativisme i Economia Social», codi i línia pressupostària S0389000-Suport a les estructures representatives de les federacions i unions de cooperatives de la Comunitat Valenciana, capítol IV de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 
Entitat subvencionada: Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana 
Descripció i finalitat: Finançament del funcionament de les entitats representatives del cooperativisme de la Comunitat Valenciana. 
Termini d’execució:  De l`1 de gener al 4 de desembre de 2022 
Import assignat:  25.000,00 euros, impostos inclosos.